Manual

 

OLreda version 8.11 990708

 

 

Tävlingsadministration för PC

 

 

 

 

 

Evalds Sport-Data,Råvedsvägen 10,712 32 Hällefors,Tel 0591-12160,

e-post: esd@hellefors.se

 

 

OL-REDAW

OL-REDAW är ett programpaket för utskrift av start- och resultatlistor mm för tävlingar av olika slag.

Programmet är inriktat på orientering, men dess flexibilitet gör det lämpligt för tävlingar av likartad karaktär.

Programmet har använts för:

Individuell orienteringslöpning

Flerdagars orientering med jaktstart

Maraton-löpning

Skidorientering

Budkavle/Stafett-löpning

Skidtävling

Specialfunktioner för

Kontrollbeskrivningar Simuleringar

Etikettutskrifter Bankgiro/Postgiro-blanketter

Resultatremsor Resultat på diskett till Press

Resultat till fil för Intternet-Hemsida Speakersupport/DOS)

Programmet är ursprungligen ett DOS-program, men huvudfunktionerna finns nu i Windowsversion (3.1X, Win95)

Vissa sido-funktioner finns endast i DOS.(Speakreda,OLDirekt)

Hårdvara: PC-XT/AT/386/486/P, IBM-kompatibel med HD, interminne min 640kB,LIM EMSsupport,Monokrom,

HGC (S/V), CGA(färg),EGA/VGA(färg). För Windows-ver fordras uppl 800 x 600,DOS 3.3 eller

senare. Skrivare för DOS, Epson MX80 med nålgrafik,Epson RX80, Epson LQ1500(24 nålar),

IBM Proprinter, Panasonic KX-P1083, Panasonic KX-P1540 eller komp.,Canon LBP-8III, Postscript,

HP Laserjet II eller komp.

Mjukvara: I paketet ingår: Windows-version för Win 3.1X -- Win95,DOS-program för Speaker-support

Levereras på diskett. 2 st disketter 1.44 MB 3 1/2"

Installation: De levererade disketterna innehåller både programfiler och datafiler. Datafilerna innehåller filer som

använts vid verkliga tävlingar. De kan användas som stomme för en ny tävling samt för test- och övningsändamål.

Öppna MS-DOS-fönstret. Stoppa in Installationsdisketten i diskettenhet A:

Skriv "A:OINSTALW Källdiskett: Måldisk:" + <RETURN> Installationsprogrammet startar.

Det är lämpligt att göra en genväg till programmet och placera den på skrivbordet.

Starta om datorn och programmet är klart för användning

Menyfönstret:

Databibliotek

Programmet skapar olika underbibliotek för olika användningsändamål. Normalt användes

C:\OL\DATA för tävlingsfilerna. Om så önskas kan man själv skapa nya underbibliotek för

önskat ändamål.

Här anger man i vilket bibliotek som tävlingsfilerna skall placeras.

Inställningar

Inställningar på menyfönstret

Datornamn kan anges. Vissa utskrifter behöver kunna identifieras.

Utskrifter av listor. Plats för 10 st konfigurationer finns.

Namnet på konfigurationen anges enligt eget val

Fottext utskrives längst ner på varje sida.

Skrivare väljes

Fonter specifieras

Avslutningsbilder utskrives om plats finns på sista sidan

Egen bild kan användas (Bitmap, *.bmp)

Etiketter. Plats för 10 st konfigurationer finns.

Namnet på konfigurationen anges efter eget val.

Skrivare väljes

Etikettstorlek,marginaler,fonter anges. Mått i tiondels millimeter.

Kommunikation

Ej implementerat

Info

Editor Enkel texteditor för ASCII-filer

Manual:

INDATA: Inmatning av data till programmet kan göras i huvudsak genom 2 metoder som båda har sina

speciella fördelar men även vissa nackdelar.

Metod A består i att man med ett vanligt ordbehandlingsprogram skapar textfiler (ASCII) som

sedan importeras till programmets format.

Metod B består i att man skriver in data direkt i programmets format.(Gäller ej för kontrollbeskriv-

ningar där endast metod A är möjlig)

I programmet ingår en special-konstruerad anmälningseditor som underlättar inmatning av anmälda.

De olika konfigureringsfilerna är följande för en orienteringstävling:

BASDATA Innehåller uppgifter om tävlingsarrangör,tävlingens namn,anmälningsavgifter,nolltid

mm

Filen skall börja med raden *BAS

KLUBBDATA utgör databas för klubbadresser,inbetalda avgifter mm

Filen skall börja med raden *KLUBBAR

KLASSDATA innehåller uppgifter om klassbeteckningar,startordning,nummerlappar, startplatser,

banlängder mm.

Filen skall börja med raden *KLASSER

NAMNDATA innehåller uppgifter om deltagarna såsom klubb, namn, ranking

Filen skall börja med raden *NAMN

MÅLDATA inmatas efter uppgifter från sekretariatet. Måltiderna kan inmatas på flera datorer.

Data lagras på HD och som Option även på diskett, som sedan överföres för import

på "MASTER"-datorn där hela tävlingens resultat samlas.

Ett riktvärde för inmatningshastigheten är 500 - 600 per timme.

Noggrannhet här kan spara mycket tid

KONTROLLER innehåller beskrivning över alla kontrollpunkter som skall användas på en tävling.

BANOR innehåller beskrivning av kontroll-specifikationen på resp bana.

UTDATA,Fil De flesta data kan exporteras till en diskfil. För att kunna behålla den ursprungligt

skapade filen är det lämpligt att ge exportfilen en annan ändelse. Välj med fördel

ändelsen *.exp

UTDATA,Skrivare En mångfald av utskrifter kan erhållas. Nedanstående är ett urval av de viktigaste.

Kontroll Lista Checklista Inmatade anmälningar

Klasslista Klassdata

Skogenlista Deltagare med ej registrerad målid

Rapportlista Data på deltagare

Start Lista Klassvis

Jaktstart Sorterad startfilvis

Minutlista

Klubblista

Efteranmälda/Ändringar

Banvis

Startkort Klassvis

Jaktstart Sorterad startfilvis

Minutlista

Datanummerordning

Efteranmlda/Ändringar

Result.remsor Datanummerordning

Kontroll- Kontroller Grafisk presentation av alla på tävlingen använda

beskrivningar kontrollpunkter

Beskrivningar Grafisk presentation av deltagarnas

kontrollbeskrivningar

Resultat Lista Klassvis

Direktanmälda

Speakerlista

Presslista

Önskat antal/önskade klasser kan väljas

Diskett Formatterad för Internet,Hemsidor html-format

 

Data-systemet OL-REDAW arbetar med ett dataregister som grund. Dataregistret har ett format med datafiler, index

filer och pekare, som möjliggör snabb åtkomst.

Inmatning av data till registret kan i huvudsak göras på två olika sätt:

1. Inmatning direkt till registret.

2. Inmatning indirekt genom att först skapa textfiler i ASCII-format, som sedan importeras till registret.

Vi har funnit att alternativ 2 är bäst vid inmatning av ordinarie anmälningar. Man kan då hjälpas åt på flera

datorer samtidigt. Det går snabbare med mindre antal knapptryckningar.

Alternativ 1 passar bättre vid inmatning av efteranmälningar, eftersom programmet automatiskt sätter

starttiderna. Man har då bättre kontroll över starttiderna.

3 Vissa uppgifter väljes genom "inställningar".

Konfigurerings-filer för en tävling är av 4 olika slag:

1 Bas: Arrangör, tävlingens namn,kartskala,anmälnings avgifter,tävlingsdatum mm

2 Klubbar: Klubbnamn, Adressuppgifter mm

3 Distrikt: Nr,Namn,Nation

4 Klasser: Klassbeteckningar,starttider,nummerlappar,startmellanrum,banlängder mm

5 Namn: Klubb,Klass,RankingNr,Namn mm

Uppgifterna 1 - 4 sparas lämpligen från år till år. Man ändrar det som behöver ändras och filen är klar att importera

till ny tävling.

OBS: Import av textfilerna måste göras i en bestämd ordning.

1. Bas 2. Distrikt 3. Klubbar

4. Klasser 5. Namn 6. Rutbeskrivningar

7. Kontroller 8. Banor 9. Resultat

Rubrikmeny

Tävling

Välj aktuell tävling

Ny om du skall skapa ytterligare en tävling

Ändra bef basuppgifter

Inställningar

Textstorlek Gemener

Versaler

Tidsformat HH:MM:SS ex 2:23:45

MMM:SS ex 118:33

Relativa: tider efter segrare

Absoluta: Fullständig tid

Giromodell Bankgiro eller Postgiro

Efteranmälda Start före eller efter ordinarie anm.

Banlottningsfil Se nedan

Märkestabell Kategori för tävlingsmärke Se Bas

Kort/Remstyp Inget kort

Föreningsdata/Allan Hall

Etiketter Typ väljes på fönstermenyn

Resultatremsor Se ovan

Evalds Sport-Data Utgår

SOFT:s startkort

Resultatinmatning

Inget Ingen utskrift

Prlogger Tiderrna skrivs samtidigt ut på skrivare om

Om Prlogger är invald. inkopplas en ny knapp på

inmatningsfönstret . Med den kan man när som

helst mata ut en sida på skrivaren.

Remsor

Banlottning I programmet finns inbyggt de vanligaste spridningsmeto-

derna vid budkavle.

Rak lottning: Sträcka 1,2,3 för alla lag

Motalamet. Str 123 lottas inom laget

Gaffling+gemensam sträcka

Annan spridning kan anges i en Banlottningsfil.

Ages på Inställningar. Ex finns med levererad. Filen

anges på Inställningar

Kodsiffra Skrivs ut i rutorna på startkortet

Streckkod Skrivs ut på startkortet

Man. klassordning Listor skrivs ut enligt ordning på klassfilen

RankingNr Skrivs ut på listor

Startnummer på res. ID-nummer skrivs ut på resultatlistor

Klubbsortering Alfabetisk ordning

Ignorera förkortningar som OK, IK, IFK, m.fl.

Förbundsnummerordning

Klubbnummer Förbundsnummerordning

Inget klubbNr

Löpande nummer. OBS att vid utskrift av ny lista efter

tillkommande klubb, blir numreringen ny.

Öppna/Direkta klasser Resultatutskrift väljs eller bortväljes.

Föranmälda i Öppna klasser föres lämpligen över för

hantering på en separat dator. Resultatet skall då ej

skrivas ut på här.

Anmälningseditor

Inmatning av anmälningar. Se separat beskrivning.

Importera

Import av textfiler till data-registret

Radera alla deltagare

Exportera

Export till textfiler OBS. Med de två nedersta valen kan man konvergera startlista

resp resultatlista till s.k. HLML-filer lämliga att lägga in på en

Hemsida i internet-systemet.

Lottning

Klubbanlottning Standard-lottning för orientering/Budkavle

Gemensam start Sätter samma starttider på alla i klassen

Grupp-lottning Vid tävlingar med seedade grupper eller helt slumpmässigt.

Skidlottning Lottning med seedade grupper.(Se supplement för skidor)

Jaktstart Startider tilldelas

Klassdela Vid för stort antal deltagare i en klass delas den i två ung lika

stora grupper med skarv mellan två klubbar

Elitgallra Vid för många anmälda i ex H21E, gallras angivet antal ut och

resten flyttas till H21Lång enligt rankingnummerordning.OBS:

Deltagare utan svenskt rankingNr ges ett lågt rankingnummmer

så att de ej sorteras ur vid gallring. Samma sak gäller deltagare

med högt rankingNr som av distrikets elitledare tilldelats en re-

servplats.

Patrullbest Ej implementerat

Simulering

Skapar testtider för provkörning

Filvård

Kopiering

Indexbyggnad

Skapa nya. OBS vid helt tomt databibliotek måste nya tomma filer initieras.

Backup

Restore Se till att Dos-programmen Backup Restore finns i OL-biblioteket

eller på angiven Path. Helst DOS 5.0-versionen. OBS att man kan-

ske får lägga till dessa program i SETVER-listan för att de skall

fungera.

Radera

Radera tävling

Avsluta

Avsluta OLREDA Avsluta på menyfönstret

Register

Klubbar Ändra, Radera, Lägga till nya namn

Distrikt Do

Rutbeskrivningar Do

Klasser Do

Deltagare Do

Kontroller Do

Banor Do

OBS. Radering skall om möjligt undvikas. Kan ställa till trassel med sk pekare.

Programmet kan då tilldela deltagarna felaktiga data. När hela tävlingen är klar och säkerhets-

kopiering är klar, kan man radera namn som består av ej besatta vakans-platser. Då kommer

SOFT-rapporten att stämma.

Utskrifter

Arrangörslistor Checklista

Klasslista

Rapportlista

Rankingreservlista

Rankingtövlingslista

Skogenlista

Expeditionslista

Soft-rapport (Underlag för)

Kilometertider (Statistik)

Klassetiketter

Startfält

Dubblettkolla

Startlistor Klassvis

Klubbvis (Klubbstartlista)

Minutvis (För startpersonalen)

Filvis ( Vid jakktstart)

Banvis

Efteranmälda

Startkort/Remsor Klassvis

Klubbvis

Minutvis

Filvis

Banvis

Efteranmälda

Nummervis (ID-nummer)

Resultatlista Klassvis

Distrikslista

Klubbresultat

Direktanm/Öppna klasser

Speakerlista (Vid flerdagstävling)

Klassegrare

Diskresultat (Passar för Bergslags-posten) Enkel=1 etapp

Lindesberg) Hel =Sammanlagt

Väntande målgång

Växelordning

Definitioner/Kontrollbeskr. Rutbeskrivningar

Kontroller

Banor klass

Banor nummer

Kodbanaklass

Klubbutskrifter Etiketter

Listor

Giroblanketter

Faktura

Målgång

Sekretariat/Inmatning av måltider

Anmälningseditorn, Handledning

Inledning.

Anmälningseditorn är en specialvariant av en vanlig texteditor. I den kan redigera och mata in nya data i textfiler, som senare läses in i programmaets data-format.

Textfilerna för BAS, KLUBBAR och KLASSER editeras först i en vanlig texteditor. Man kan använda den text-editor som man är van med och som kan lagra filerna i DOS-format. Man utgår då från Data, som man tidigare använt eller någon av medföljande filer som grund.

Ladda nu in de befintliga filerna för BAS, KLUBBAR, KLASSER och NAMN i anmälningseditorn på detta sätt:

Välj Arkiv och klicka på önskat val. Sök reda på önskad fil i fönstret och den laddas in i editorn. När det gäller NAMN så SKAPAR du en NY fil genom att ange namet på filen ex NAMN.TXT Du har nu en tom fil ATT BÖRJA PÅ.

Som alternativ till ovan beskrivna sätt, kan du i din vanliga texteditor skapa en ny fil med endast innehållet *NAMN på första raden. Spara den sedan under önskat namn.

Inmatning av anmälningar.

1. Välj klubb genom att skriva in en del eller hela klubbnamnet samt klicka på nedpilen till höger. Editorn söker upp det namn som ligger närmast i stavning. Om namnet stämmer klickar man en gång till eller också klickar man på det önskade klubbnamnet.

2. Räkna på anmälningsblanketten antalet anmälda. Skriv antalet i nummerfönstret eller bläddra med pilarna.

Klicka sedan på knappen "+ ". Då adderas angivet antal rader med klubbnamnet utskrivet i namnfönstret.

Börja på första namnet och skriv klassbeteckningen följt av ,(komma), sedan namn följt av ,(komma) och sist rankingNr om det skall användas, annars ingenting.

Om flera deltagare skall starta på samma tider men önskar tävla individuellt skall ett gruppnummer anges.

Platsen skrives in före ev. rankingnummer. Gruppnumret ser ut så här t ex ,#/1. Deltagare som skall utgöra en grupp skall samma Nr. De lottas då in på samma starttid men får olika ID-nummer(DataNr).

3. Om flera deltagare skall starta samtidigt som patrull dvs tiden för sista man räknas som gruppens mål tid

skall samtliga deltagares namn anges som namn.Mellan namnen skrivs ett "/" Vanligast är att två man

utgör en patrull. En förkortning av namnen kan vara erforderlig. Ett startkort extra skrivs då ut för varje "/".

ID-nummer (DataNr) blir samma för alla. (Identiska startkort). Varje patrullmedlem får alltså var sitt startkort.

4. Hoppa till nästa rad med pil ner på tangentbordet. Kursorn ställer sid då på rätt plats för nästa inmatning.

5. För att Spara går man till Diverse på menyn och klickar på spara.

6. Under diverse finns en funktion att kontrollera att inmatade klassbeteckningar stämmer. Kontrollerar mot

bef klassfil.

7. Parallellt med inmatning av namn är det även lämpligt att justera klubbfilen. I och med att programmet har

letat på klubbnamnet så kan man klicka på klubbfilen för att hoppa dill denna. I nedanstående exempel är

markerat med fet stil samt understruket. Första siffran är adressNr dit Inbjudan sändes.

Andra siffran är adressNr dit startlistan sändes

Tredje siffran står för antalet beställda startlistor

Fjärde siffran är adressNr dir resultatlistan sändes

Alstermo IF,,14,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

Adress 0 Nilsson,Linnégatan 2,360 75 Alstermo, Klubbens off.adress

Adress 1 1,,,

Adress 2 2,,,

3,,,

Om andra avgifter förekommer t ex övernattning, förtäring, avgifter för direktanm som ej betalats kontant

eller dyl, kan dessa avgifter anges på markerad plats enl nedan.

Alstermo IF,,14,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

Nilsson,Linnégatan 2,360 75 Alstermo,

1,,,

2,,,

3,,,

Om hela eller delar av anmälningskostnaderna erlagts i samband med anmälan, som ju ännu gäller enligt

tävlingsbestämmelserna, skrivs beloppet in här.

Alstermo IF,,14,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

Nilsson,Linnégatan 2,360 75 Alstermo,

1,,,

2,,,

3,,,

OBS Glöm inte att spara inmatningarna som du gjort.

Ovanstående inmatning av avgifter och kostnader ligger till grund för fakturering. Var därför noga med uppgifterna så att rätt fakturering sker.

Lottning

Gemensamt för alla typer av lottning är att det antal vakanser, som angivits i Bas- resp Klass-filen adderas till registret när lottning sker första gången. Man kan alltså lotta om flera gånger utan att ytterligare vakanser adderas till.

Lottning

Klubbanlottning Standard-lottning för orientering/Budkavle

Gemensam start Sätter samma starttider på alla i klassen

Grupp-lottning Vid tävlingar med seedade grupper eller helt slumpmässigt.

Skidlottning Lottning med seedade grupper.(Se supplement för skidor)

Jaktstart Startider tilldelas

Klubbanlottning,

Individuell tävling

Denna lottning är speciell för orientering. Deltagare från samma klubb utsprides från varandra. Vid flerdagars tävling lottas först etapp 1.Därpå lottas följande etapp så att första och andra halvan byter plats. Följande etapp lottas på samma sätt som etapp 1.

Stafett/Budkavle

Starttid är samma för samtliga i klassen. Förutom de inbyggda spridningsmetoderna kan en Konfigureringsfil skrivas som är övergripande och anger spridningssystemet för varje specifierad klass.

Startlistan sorteras i alfabetisk klubbordning och därefter sker banspridningen så att lag från samma klubb blir utspridd över startnumren.

Gemensam start.

Vid motionstävlingar av olika slag, t ex Maraton, där man önskar gemensam start.. Vid lottning sorteras delgarna i alfabetisk klubbordning och tilldelas startnummer och starttid enligt KlassData.

Om man önskar styra deltagarnas startnummer (ex föregående års placering) gör man först en vanlig lottning. Därpå exporteras deltagarna till en exportfil (välj samma förnamn men ange .EXP som extension. Med texteditorn skriver du sedan in nya startnummer på samtliga i de(n) önskade klassen(erna). Samma Nr får ej förekomma mer än på ett ställe.Filen skall avslutas med raden " *Motionslottad "

Importera sedan tillbaka den ändrade exportfilen till programregistret. Glöm ej att radera alla deltagarna före import.

Grupplottning

Vid t ex Skidlöpning, då man kanske vill indela klassen i olika grupper, t ex för att elitåkare skall komma på en samlad del av startfältet. Man markerar då ett gruppnummer för varje anmäld löpare vid inmatningen. Gruppnumret kan skrivas in med siffror eller bokstäver. Två tecken användes. Om ej gruppnummer anges sätter programmet automatiskt värdet #LL vid Import av deltagare.

Vid lottningen placeras nu grupperna i ordning enligt gruppNr. Inom varje grupp lottas registret slumpmässigt.

Skidlottning

Vid skidlöpning finns ibland behov av att kunna tilldela starttider som löper efter varandra genom hela registret, alltså utan att man i förväg bestämmer starttid för resp klass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmatning av måltider, Handledning

Vid målregistrering kan man välja om man vill ha utskrift av resultatremsor med eller utan resultat. Alternativt en

logglista med måldata på skrivaren eller Ingen utskrift alls. Dessa inställningar göres under Rubrikmenyn, Inställ-

ningar. Till höger på fönstret finns de tre alternativen för utdata. 1. Ingen, Inga utskrifter göres

2. Logglista

3. Startkort/Resultremsor

Valet på punkt 3. gör du under fönstret Kort/Remstyp.

Gå tillbaka till Menyfönstret och välj Etiketter,Ändra. Välj den typ som önskas. Prova ut vilken inställning som

passar din skrivare och utskriftsmedium.

Inmatning av måltider kan göras på flera datorer samtidigt. Bestäm i förväg vilken av datorerna som är huvuddatorn.

På denna dator skall sedan inmatade måltider samlas.

Om flera datorer används är det viktigt att man signerar startkortet så att man vet i vilken dator kortet registrerats.

Detta gör att man lätt kan konstatera om något startkort kommit på sidan av rutinerna men främst därför att klago-

mål lätt kan hänvisas till rätt dator för kontroll och rättelse.

Gör i ordning en diskett för varje dator och märk dem med datorns ID-beteckning (eget val Ex Dator A) Denna

diskett användes sedan för överföring till huvuddatorn.

Måldata kommer att lagras på hårddisken (HD) på resp dator som textfiler. Vid start av "sekretariat" kommer upp ett

fönster där denna textfils namn föreslås. Ändra inte på denna utan speciella skäl. Måldata-filerna kan få samma

namn på olika datorer, men ID-beteckningen på disketten gör att man kan identifiera vilken dator som filen kommer

ifrån.

Under inmatningen lagras nu fortlöpande måldata till HD.

Vid en lämplig tidpunkt, när antalet inkommande startkort börjar minska, kan man avbryta inmatningen

med "Cancel". Då stängs filen och man kan kopiera den till disketten fvb till huvuddatorn. Sedan börjar man om med

en ny inmatning. Datorn ger nu nästa fil ett nytt namn automatiskt, genom en uppräkning med +1 av namnet.

På inmatningsfönstrets överkant ser du en rad med rutor. De till vänster innehåller räknare som aktiveras varje gång

en måltid registreras förstas första gången. Ruta "0" räknas ej ner utan anger antalet i databasen. De övriga

rutorna visar nedräkning för resp etapp. För de datorer som inte är huvuddator kan man räkna ut hur många som

inmatats. På huvuddatorn kan man, efter import av de andra datorernas måldata, se den totala ställningen.

Måldata anges så här: DataNr,Måltid DataNr anges behöver ej anges med 0 i början. Måltid anges med for

matet MMMSS dvs MinSek utan skiljetecken. Mellan dessa värden skall ett skiljetecken anges

-- ,(komma) .(punkt) eller (mellanslag)

Använder man det numeriska tangentbordet ligger ,(komma) närmast till hands. Avsluta med "RETURN".

Utgått,uppflyttade,felstämplade m fl anges enl följande i stället för Måltid: EJS = ej startande

UTG = utgått/brutit

UPP = uppflyttad

FEL = felstämplat

ÅTE = återbud

DIS = diskvalificerad

EJU = ej uppgift

FUL =fullföljt(inskoln)

 

 

För att nedräkningen skall kunna registrera alla deltagare måste även de ej startande mats in. Överblivna startkort skall därför lämnas till sekretariatet för registrering. Vid inmatningen av ej startande markeras en ruta för ej start och man behöver nu endast skriva datanumret följt av "RETURN".

Nedräkning sker endast första gången man matar in Datanumret, så det gör inget om man av misstag råkar skriva samma nummer flera gånger.

Viktigt: Kontrollera noga att rätt deltagare visas i fönstret vid inmatning av tiderna,

Om du upptäcker ett inmatningsfel eftersedan du tryckt på "RETURN" kan du reparera felet genom att det gamla

värdet finns kvar i det högra fönstret. Skriv då in det gamla värdet igen och försök på nytt.

Inmatning av tider via elektroniskt system (Emit)

Import av tider direkt från Emit-systemet är ej möjligt utan att ta hjälp från RF:s Speakersystem. Hanteringen är något omständlig och kräver kunskap om systemet för att kunna ställas in rätt.

Den som tidigare känner till systemet genom SOFT:s OLTAD kan på samma vis använda det i OLREDA-systemet.

Filformatet skall se ut så här: *Etapp=1 Rad 1 Kod för etappnummer eller sträcka nr

*EmitResultat Rad 2 Kod för Emit-fil från RF:s Speakersystyem

nnnn,mmm.ss Rad 3 och följande nnnn=Datanummer(ID-nummer)

mmm.ss = Löptid i min.sek

De koder som används för annat än tid är: 993 fullföljt

994 felstämplat

995 diskvalificerad

996 utgått

997 uppflyttad

998 återbud

999 ej start

Viktigt: Gäller huvuddatorn

Kom ihåg! att alltid göra någon form av säkerhetskopiering vid varje slutfört moment. En enkel säkerhets-

kopering gör du snabbt genom att göra en export av deltagarfilen NAMN.??? Om något går snett kan

man återställa datafilerna genom en ny import av samtliga text-filer. Viktigt är det då att man hela tiden har

underhållit textfilerna med alla ändringar som gjorts direkt i programformat.

Vid import av måldata från inmatningsdatorerna väljer man Import, Måldata. Håll reda på vilka filer som

matas in så att du inte i onödan läser in samma fil(er) en gång till. Kontrollera också vilken dator som filer-

na kommer ifrån.

Innan du importerar måldata skall remsutskriften stängas av. Annars får du en ny omgång resultatremsor.

Distrikts-disketter

Du kan läsa in distrikts-disketter och skapa en ASCII-fil, som du sedan kan använda för att kopiera över anmälda löpare från,

Välj "Tävling" från rubrikmenyn.

Välj "SOFT:s distriksskivor"

I Fönstrets meny väljer Du den enhet där SOFT-Data ligger. T ex. A:

""OK"

Välj nu pathen där du önskar placera textfilen med distriktsdata

Ange önskat filnamn ex "DISTR1.TXT"

"RETURN"

Export av data sker nu från A:disketten till den angivna ASCII-filen. Från denna fil kan man sedan kopiera önskade

uppgifter till den textfil som skall importeras till programformat.

På nuvarande utvecklings-stadium är dett tillvägagångssätt ganska tidskrävande. En fördel kan vara att felstav-

ningar och felläsningar undvikes.Tidsmässigt torde det fungera snabbare med manuell inmatning efter anmälnings-listorna.

Erfarenhetsmässigt kan konstateras att många anmälda avviker från de normala tävlingsklasserna när det gäller flerdagarstävlingar under semester, främst på de långa banorna. Möjligen kan den nya klass-indelningen motverka

detta.

OBS

Vi förordar att inmatningen av anmälningarna inmatas med hjälp av den inbyggda anmälningseditorn.

Beskrivning och exempel på Konfigurationsfiler för OLREDA

;Evalds Sport-Data

;Konfigureringsfil för BAS, 1-dagars OL

*Bas

;Arrangör

; Första tävlingsdag o datum

; ! Anm.avgifter Elit,Ungdom,Övriga

; ! ! Koefficient för efteranm.

; ! ! ! Avgift för startlista

; ! ! ! ! Kartskala

; ! ! ! ! ! Märkestabell

; ! ! ! ! ! ! Växel,sort.

; ! ! ! ! ! ! ! Växel

; ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J

; ! ! ! ! ! ! ! !

Ulriksbergs IK Ulriksberg,Söndag 1987-10-04,100,30,65,*1.5,15,15000,12,På,Först

;Tävlingens namn

; Min km-tid i sek,Defaultvärde

; ! Max km-tid i sek,Defaultvärde

; ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! Antal etapper

; ! ! ! ! Noll-tid=Start av klocka

; ! ! ! ! ! Defaultvärde,vakanser

; ! ! ! ! ! ! Defaultvärde,Antal samtidigt startande

; ! ! ! ! ! ! ! Distriktsnummer för arrangör

; ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingsnummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Flagga

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Flagga

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;K L M N O P Q R S T U V X

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Älgdrevet,300,720,NORD,1,08:30,0,1,12,0,N,0,0

;Adresser,4 rader

Tävlingsledare,Adress,Ort,Tfn

Ansv banläggare,Adress,Ort,Tfn

Bankontrollant,Adress,Ort,Tfn

Tävl kontrollant,Adress,Ort,Tfn

 

 

;Konfigureringsfil för BAS, 2-dagars OL

*Bas

;Arrangör

; Första tävlingsdag o datum

; ! Anm.avgifter Elit,Ungdom,Övriga

; ! ! Koefficient för efteranm.

; ! ! ! Avgift för startlista

; ! ! ! ! Kartskala

; ! ! ! ! ! Märkestabell

; ! ! ! ! ! ! Växel,sort

; ! ! ! ! ! ! ! Växel

; ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J

; ! ! ! ! ! ! ! !

OK Fjällstigen Rörbäcksnäs,Lördag 1988-07-09,100,30,65,*1.5,10,15000,12,PÅ,FÖRST

;Tävlingens namn

; Min km-tid i sek,Defaultvärde

; ! Max km-tid i sek,Defaultvärde

; ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! Antal etapper

; ! ! ! ! Noll-tid=Start av klocka

; ! ! ! ! E1 E2 Defaultvärde,vakanser

; ! ! ! ! ! ! Defaultvärde,samtidig start

; ! ! ! ! ! ! ! Distriktsnummer för arrangör

; ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingsnummer (SOFT)

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Flagga

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Flagga

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;K L M N O P Q R S T U V X

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Fjällstigens 2-dagars,300,720,NAT,2,08:30,08:30,0,1,1,12,0,N,0,0

;Adresser,4 rader

Bertil Gunnarsson,Fack 67,780 63 Lima,0280- 311 17

Ansv banläggare,Adress,Ort,Tfn

Bankontrollant,Adress,Ort,Tfn

Tävl kontrollant,Adress,Ort,Tfn

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil för BAS, 3-dagars OL

*BAS

;Arrangör

; Första tävlingsdag o datum

; ! Anm.avgifter Elit,Ungdom,Övriga

; ! ! Koefficient för efteranm.

; ! ! ! Avgift för startlista

; ! ! ! ! Kartskala

; ! ! ! ! ! Märkestabell

; ! ! ! ! ! ! Växel,sorter.ordn för utskr.

; ! ! ! ! ! ! ! Växel,start av efteranm ; ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J

; ! ! ! ! ! ! ! !

Hällefors OK,Måndag 1987-07-06,100,30,65,*1.5,10,15000,12,PÅ,FÖRST

;Tävlingens namn

; Min km-tid i sek,Defaultvärde

; ! Max km-tid i sek,Defaultvärde

; ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! Antal etapper

; ! ! ! ! Noll-tid=Start av klocka

; ! ! ! ! E1 E2 E3

; ! ! ! ! ! Defaultvärde,vakanser

; ! ! ! ! ! ! Defaultvärde,samt.start

; ! ! ! ! ! ! ! Distriktsnummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingsnummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;K L M N O P Q R S T U V X

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Hällefors 3-Dagars 1987,320,720,Nat.,3,08:30,08:30,08:30,0,1,1,1,12,0,F,0,0

;Adresser,4 rader

Holger Furås,Skolvägen 3A,712 00 Hällefors,0591-10342

Conny Lindberg,Box 3067,712 00 Hällefors,0591-15142

Rolf Pettersson,OK Milan,Nora

Rolf Pettersson,OK Milan,Nora

 

;Evalds Sport-Data

;Konfigureringsfil för STAFETT

*BAS

;Arrangör

; Första tävlingsdag o datum

; ! Anm.avgifter Elit,Ungdom,Övriga

; ! ! Koefficient för efteranm.

; ! ! ! Avgift för startlista

; ! ! ! ! Kartskala

; ! ! ! ! ! Märkestabell

; ! ! ! ! ! ! Växel,sorter.ordn för utskr.

; ! ! ! ! ! ! ! Växel,start av efteranm

; ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J

; ! ! ! ! ! ! ! !

Hällefors OK,Söndag 1987-09-06,00,30,65,*1.5,10,15000,00,PÅ,0

;Tävlingens namn

; Min km-tid i sek,Defaultvärde

; ! Max km-tid i sek,Defaultvärde

; ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! Antal etapper

; ! ! ! ! Noll-tid=Start av klocka

; ! ! ! ! ! Defaultvärde,vakanser

; ! ! ! ! ! ! Defaultvärde,Antal samtidigt startande

; ! ! ! ! ! ! ! Distriktsnummer för arrangör

; ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingsnummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;K L M N O P Q R S T U

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DM-Budkavle 1987,360,900,Budkavle,4,09:30,0,1,12,0,B,0,0

;Adresser,4 rader

Johnny Brandt,Lekbergsvägen 49,712 00 Hällefors,0591-10137

IngemarKarlsson,Sävsjön,712 00 Hällefors,0591-18056

xx

xx

;Evalds Sport-Data

;Konfigureringsfil för Klasser, OL 1 dag

*KLASSER

;Klassbeteckning

; Manuell sorteringsordning för klassernas utskriftsordning

; ! Antal vakanser i klassen vid lottning

; ! ! Ev. första nummerlappen i klassen

; ! ! ! Antal dagar

; ! ! ! ! Maximerat i klassen

; ! ! ! ! ! Minsta kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! Max kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! ! Första start efter nolltid

; ! ! ! ! ! ! ! ! Banlängd i meter

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bankod

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startmellanrum

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Antal startande på samma tid

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startplats

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Målplats

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fålla nummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Antal priser

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Flagga,"STRUK"

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J K L M N O P Q R S

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

H21E ,0,0,001,1,050,006:10,010:00,31,14200,101,180,1,1,1,0,0,STRUK

D21E ,0,0,051,1,044,006:45,010:45,31,08800,102,180,1,1,1,0

H20E ,0,0,101,1,050,006:30,010:45,32,12200,103,180,1,1,1,0

D20E ,0,0,151,1,036,007:00,010:45,32,08800,104,180,1,1,1,0

H18E ,0,0,201,1,050,006:45,010:45,33,10000,105,180,1,1,1,0

D18E ,0,0,251,1,050,007:15,011:15,33,07000,106,180,1,1,1,0

H70 ,0,0 ,0,1,150,010:00,016:00,33,04300,107,180,1,2,1,0

H65 ,0,0 ,0,1,150,009:30,016:00,31,05000,108,120,1,2,1,0

H60A ,0,0 ,0,1,150,009:15,015:00,31,05800,109,120,1,1,1,0

H60B ,0,0 ,0,1,150,010:00,016:00,32,05000,110,120,1,2,1,0

H55A ,0,0 ,0,1,150,008:15,014:00,32,06000,111,180,1,1,1,0

H55B ,0,0 ,0,1,150,009:15,014:00,31,04800,112,180,1,2,1,0

H50A ,0,0 ,0,1,150,008:45,013:00,32,06100,113,120,1,1,1,0

H50B ,0,0 ,0,1,150,009:00,014:00,32,05500,114,120,1,2,1,0

H45A ,0,0 ,0,1,150,008:00,012:00,31,08100,115,120,1,1,1,0

H45B ,0,0 ,0,1,150,008:15,012:00,31,06200,116,060,1,2,1,0

H40A ,0,0 ,0,1,150,007:30,011:00,32,09000,117,120,1,1,1,0

H40B ,0,0 ,0,1,150,008:00,012:00,31,07300,118,060,1,2,1,0

H35A ,0,0 ,0,1,150,007:15,011:30,31,10700,119,180,1,1,1,0

H35B ,0,0 ,0,1,150,007:45,011:30,31,08100,120,120,1,2,1,0

H21AL1,0,0,0,1,150,006:45,012:30,31,12400,121,120,1,1,1,1,0

H21AL2,0,0,0,1,150,006:45,012:30,32,12400,121,120,1,1,1,1,0

H21AK ,0,0,0,1,150,006:30,012:00,31,09700,123,120,1,1,1,1,0

H21B ,0,0,0,1,150,007:45,013:00,32,08100,124,120,1,2,1,1,0

H20 ,0,0,0,1,150,007:00,011:00,32,09000,125,120,1,1,1,1,0

H18 ,0,0,0,1,150,007:15,010:00,31,08100,127,060,1,1,1,1,0

H17N ,0,0,0,1,150,007:45,012:00,31,06200,128,180,1,2,1,1,0

H16A1 ,0,0,0,1,150,007:00,011:00,31,06100,129,120,1,1,1,1,0

H16A2 ,0,0,0,1,150,007:00,011:00,32,06100,130,120,1,1,1,1,0

H16B ,0,0,0,1,150,007:45,011:00,32,05400,131,180,1,2,1,1,0

H14A ,0,0,0,1,150,006:30,011:00,31,05000,132,060,1,2,1,1,0

H14B ,0,0,0,1,150,007:15,011:00,33,03600,133,180,1,2,1,1,0

H12A ,0,0,0,1,150,006:45,011:00,32,03600,134,120,1,2,1,1,0

H12B ,0,0,0,1,150,007:00,011:00,31,03000,135,120,1,2,1,1,0

H10 ,0,0,0,1,150,008:30,011:00,32,02300,136,120,1,2,1,1,0

D65 ,0,0,0,1,150,011:00,016:00,31,03700,138,180,1,2,1,1,0

D60 ,0,0,0,1,150,011:00,016:00,32,03700,139,180,1,2,1,1,0

D55 ,0,0,0,1,150,011:00,016:00,33,04800,140,180,1,2,1,1,0

D50 ,0,0,0,1,150,010:00,016:00,31,05000,141,180,1,2,1,1,0

D45A ,0,0,0,1,150,009:45,015:00,31,05800,142,180,1,1,1,1,0

D45B ,0,0,0,1,150,010:00,015:00,32,04200,143,180,1,2,1,1,0

D40A ,0,0,0,1,150,009:30,015:00,32,06000,144,120,1,1,1,1,0

D40B ,0,0,0,1,150,010:00,015:00,33,04800,145,180,1,2,1,1,0

D35A ,0,0,0,1,150,008:15,014:00,33,06400,146,180,1,1,1,1,0

D35B ,0,0,0,1,150,009:45,014:00,31,04800,147,180,1,2,1,1,0

D21A ,0,0,0,1,150,008:00,013:00,33,06400,148,180,1,1,1,1,0

D21B ,0,0,0,1,150,009:00,014:00,32,05400,149,180,1,2,1,1,0

D20 ,0,0,0,1,150,008:15,014:00,32,06100,150,180,1,1,1,1,0

D18 ,0,0,0,1,150,008:15,014:00,31,06100,152,120,1,1,1,1,0

D17N ,0,0,0,1,150,009:15,015:00,33,05000,153,180,1,2,1,1,0

D16A ,0,0,0,1,150,008:00,015:00,31,05800,154,060,1,1,1,1,0

D16B ,0,0,0,1,150,008:15,015:00,32,04800,155,180,1,2,1,1,0

D14A ,0,0,0,1,150,008:45,014:00,31,04800,156,120,1,2,1,1,0

D14B ,0,0,0,1,150,009:00,014:00,31,03400,157,180,1,2,1,1,0

D12A ,0,0,0,1,150,009:30,014:00,32,03400,158,120,1,2,1,1,0

D12B ,0,0,0,1,150,009:45,014:00,33,02600,159,180,1,2,1,1,0

D10 ,0,0,0,1,150,009:00,014:00,31,02300,160,120,1,2,1,1,0

 

;Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil för klasser OL, 2-dagar sammanräknat resultat

*KLASSER

;Klassbeteckning

; Manuell sorteringsordning för klassernas utskriftsordning

; ! Antal vakanser i klassen vid lottning

; ! ! Ev. första nummerlappen i klassen

; ! ! Antal dagar

; ! ! ! Maximerat i klassen

; ! ! ! ! Min kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! Max kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! Första start efter nolltid

; ! ! ! ! ! ! ! Banlängder i meter

; ! ! ! ! ! ! ! ! Bankoder

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startmellanrum

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Antal start,samma tid

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startplatser

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Målplatser

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fålla

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jaktst

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

H21E ,0,0,0,2,050 ,5:30 ,9:30,031,031,11000,10400,AA1,AA2,180,180,1,1,2,3,0,0,01,01,0,0,0,0,0,0,0

H20E ,0,0,0,2,050 ,5:45 ,9:45,032,032,07850,08050,BB1,BB2,240,240,1,1,1,1,0,0,03,03,0,0,0,0,0,0,0

H18E ,0,0,0,2,050 ,6:00,10:00,032,032,07600,07300,CC1,CC2,240,240,1,1,1,1,0,0,04,04,0,0,0,0,0

D21E ,0,0,0,2,050 ,6:00,10:00,031,031,06850,06550,DD1,DD2,180,180,1,1,1,1,0,0,05,05,0,0,0,0,0

D20E ,0,0,0,2,050 ,6:00,10:00,034,034,05550,06050,108,208,360,360,1,1,1,1,0,0,08,08,0,0,0,0,0

D18E ,0,0,0,2,050 ,6:00,10:00,036,036,05550,06050,108,208,360,360,1,1,1,1,0,0,08,08,0,0,0,0,0

H75 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,033,033,03300,03700,117,217,480,480,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

H70 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,031,031,03300,03700,117,217,240,240,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

H65 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,032,032,04100,03850,115,215,120,120,1,1,1,1,0,0,15,15,0,0

H60 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,031,031,04100,03850,115,215,120,120,1,1,1,1,0,0,15,15,0,0

H55 ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,04400,04450,114,214,120,120,1,1,1,1,0,0,14,14,0,0

H50A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,05450,05250,110,210,120,120,1,1,1,1,0,0,10,10,0,0

H50B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,04550,04900,112,212,120,120,1,1,1,1,0,0,12,12,0,0

H45A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,05550,06050,108,208,180,180,1,1,1,1,0,0,08,08,0,0

H45B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,05400,05300,111,211,120,120,1,1,1,1,0,0,11,11,0,0

H40A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,07600,07300,104,204,120,120,1,1,1,1,0,0,04,04,0,0

H40B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,046,046,06100,06400,107,207,060,060,1,1,1,1,0,0,07,07,0,0

H35A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,07850,08050,103,203,120,120,1,1,1,1,0,0,03,03,0,0

H35B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,07150,07100,106,206,120,120,1,1,1,1,0,0,06,06,0,0

H21A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,09450,09600,102,202,120,120,1,1,1,1,0,0,02,02,0,0

H21B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,07150,07100,106,206,120,120,1,1,1,1,0,0,06,06,0,0

H20A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,033,033,06850,06550,105,205,180,180,1,1,1,1,0,0,05,05,0,0

H20B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,06100,06400,107,207,120,120,1,1,1,1,0,0,07,07,0,0

H18A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,06850,06550,105,205,180,180,1,1,1,1,0,0,05,05,0,0

H17N ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,04050,04500,113,213,120,120,1,1,2,3,0,0,13,13,0,0

H16A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,05400,05500,109,209,120,120,1,1,1,1,0,0,09,09,0,0

H16B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,04050,04500,113,213,120,120,1,1,2,3,0,0,13,13,0,0

H14A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,062,062,04400,04450,114,214,120,120,1,1,1,1,0,0,14,14,0,0

H14B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,03000,03250,119,219,180,180,1,1,2,3,0,0,19,19,0,0

H12A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,033,033,03000,03250,119,219,180,180,1,1,2,3,0,0,19,19,0,0

H12B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,02100,02700,120,220,180,180,1,1,2,3,0,0,20,20,0,0

H10 ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,02100,02700,120,220,180,180,1,1,2,3,0,0,20,20,0,0

D75 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,036,036,03300,03700,117,217,720,720,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

D70 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,039,039,03300,03700,117,217,720,720,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

D65 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,034,034,03300,03700,117,217,480,480,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

D60 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,032,032,03300,03700,117,217,480,480,1,1,1,1,0,0,17,17,0,0

D55 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,031,031,04100,03850,115,215,240,240,1,1,1,1,0,0,15,15,0,0

D50 ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,033,033,04100,03850,115,215,240,240,1,1,1,1,0,0,15,15,0,0

D45A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,04400,04450,114,214,120,120,1,1,1,1,0,0,14,14,0,0

D40A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,05450,05250,110,210,240,240,1,1,1,1,0,0,10,10,0,0

D40B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,03600,03150,116,216,180,180,1,1,2,3,0,0,16,16,0,0

D35A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,033,033,05550,06050,108,208,360,360,1,1,1,1,0,0,08,08,0,0

D21A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,05550,06050,108,208,360,360,1,1,1,1,0,0,08,08,0,0

D21B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,034,034,05400,05300,111,211,240,240,1,1,1,1,0,0,11,11,0,0

D20A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,031,031,05400,05500,109,209,240,240,1,1,1,1,0,0,09,09,0,0

D18A ,0,0,0,2,050 ,7:30,12:00,034,034,05450,05250,110,210,240,240,1,1,1,1,0,0,10,10,0,0

D16A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,05400,05300,111,211,240,240,1,1,1,1,0,0,11,11,0,0

D16B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,03350,03150,118,218,120,120,1,1,2,3,0,0,18,18,0,0

D14A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,033,033,03600,03150,116,216,180,180,1,1,2,3,0,0,16,16,0,0

D14B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,032,032,03000,03250,119,219,180,180,1,1,2,3,0,0,19,19,0,0

D12A ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,092,092,03000,03250,119,219,180,180,1,1,2,3,0,0,19,19,0,0

D12B ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,061,061,02100,02700,120,220,180,180,1,1,2,3,0,0,20,20,0,0

D10 ,0,0,0,2,150 ,7:30,12:00,101,101,02100,02700,120,220,180,180,1,1,2,3,0,0,20,20,0,0

DIR1 ,0,0,0,2,150 ,5:45,14:00,033,033,06850,06550,105,205,180,180,1,1,1,1,0,0,05,05,0,0

 

;Evalds Sport-Data

;Konfigureringsfil,Klasser OL,3-dagars

*KLASSER

; Manuell sorteringsordning för klassernas utskriftsordning

; ! Antal vakanser i klassen vid lottning

; ! ! Ev. första nummerlappen i klassen

; ! ! ! Antal dagar

; ! ! ! ! Maximerat i klassen

; ! ! ! ! ! Min kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! Max kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! ! Första start efter nolltid

; ! ! ! ! ! ! ! ! Banlängder i meter

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bankoder

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startmellanrum

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Antal startande samma tid;

! ; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startplatser

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Målplatser

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fålla nummer

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jaktstart

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

,A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T

; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

H21E,0,0,0,3,050,06:00,09:24,001,001,145,09975,10360,10110,101,201,301,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,01,01,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

H20E,0,0,0,3,050,07:00,12:30,001,001,015,08610,08820,08580,103,203,303,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,03,03,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

H18E,0,0,0,3,050,07:00,14:03,001,001,075,08100,07980,07710,104,204,304,240,240,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,04,04,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

D21E,0,0,0,3,050,08:00,10:44,052,052,125,07230,07200,07110,105,205,305,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,05,05,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

D20E,0,0,0,3,050,08:00,10:44,001,001,135,06240,06510,06645,106,206,306,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,05,05,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

D18E,0,0,0,3,050,09:00,12:00,072,072,090,06180,06080,05880,109,209,309,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,08,08,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

H16A,0,0,0,3,150,07:30,15:30,051,051,030,05655,05660,05625,110,210,310,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,09,09,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

D16A,0,0,0,3,150,09:00,16:15,001,001,000,04830,04845,04410,115,215,315,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,15,15,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

H75 ,0,0,0,3,150,14:00,22:00,003,003,030,03850,03805,04005,120,220,320,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,20,20,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

H70 ,0,0,0,3,150,11:00,20:00,001,001,090,03850,03805,04005,120,220,320,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,20,20,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

H65 ,0,0,0,3,150,10:00,20:00,001,001,075,03905,03880,04040,118,218,318,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,18,18,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

H60 ,0,0,0,3,150,08:00,18:00,002,002,105,04830,04845,04410,115,215,315,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,15,15,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

H55A,0,0,0,3,150,08:00,15:00,002,002,090,05415,05535,05180,113,213,313,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,13,13,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

H55B,0,0,0,3,150,10:00,20:30,003,003,090,04050,04380,04300,119,219,319,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,19,19,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

H50A,0,0,0,3,150,08:00,18:00,002,002,060,05655,05660,05625,110,210,310,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,10,10,04,0,0,30,0,1,1,0,,,

H50B,0,0,0,3,150,08:00,15:00,001,001,060,04500,04695,04380,114,214,314,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,14,14,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

H45A,0,0,0,3,150,07:00,16:00,022,022,045,06240,06510,06645,106,206,306,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,08,08,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

H45B,0,0,0,3,150,08:00,16:30,001,001,075,04785,05070,04620,112,212,312,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,11,11,04,0,0,30,0,1,1,0,,,

H40A,0,0,0,3,150,07:00,16:00,002,002,120,08100,07980,07710,104,204,304,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,04,04,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

H40B,0,0,0,3,150,08:00,17:15,010,010,105,05760,06080,05715,108,208,308,060,060,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,07,07,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

H35A,0,0,0,3,150,07:00,10:30,072,072,060,08610,08820,08580,103,203,303,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,03,03,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

H35B,0,0,0,3,150,08:00,14:15,002,002,015,06390,06600,06000,107,207,307,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,06,06,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

H21A,0,0,0,3,150,07:00,13:45,002,002,090,09615,09690,09735,102,202,302,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,02,02,01,0,0,30,0,1,1,0,,,

H21B,0,0,0,3,150,07:00,14:30,001,001,090,06390,06600,06000,107,207,307,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,06,06,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

H20A,0,0,0,3,150,08:00,14:00,016,016,060,07230,07200,07110,105,205,305,180,180,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,05,05,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

H20B,0,0,0,3,150,08:00,11:00,001,001,030,05760,06080,05715,108,208,308,060,060,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,07,07,02,0,0,30,0,1,1,0,,,

H18A,0,0,0,3,150,09:00,16:30,023,023,060,06240,06510,06645,106,206,306,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,07,07,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

H17N,0,0,0,3,150,10:00,17:00,037,037,030,03780,04055,03930,116,216,316,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,16,16,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

H16B,0,0,0,3,150,08:00,15:45,001,001,000,03780,04055,03930,116,216,316,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,16,16,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

H14A,0,0,0,3,150,08:00,15:00,002,002,060,04005,04095,04230,117,217,317,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,17,17,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

H14B,0,0,0,3,150,08:00,16:00,001,001,045,03000,02940,03125,122,222,322,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,22,22,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

H12A,0,0,0,3,150,07:30,20:00,001,001,000,03060,02880,03085,123,223,323,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,23,23,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

H12B,0,0,0,3,150,07:30,20:00,075,075,000,02700,02370,01900,124,224,324,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

H10A,0,0,0,3,150,07:00,21:00,001,001,030,02700,02370,01900,124,224,324,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

N1 ,0,0,0,3,150,09:00,19:45,003,003,003,02700,02370,01900,124,224,324,180,180,180,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

N3 ,0,0,0,3,150,11:00,16:30,001,001,001,03060,02880,03085,123,223,323,180,180,180,2,2,1,1,1,1,0,0,0,23,23,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

D75 ,0,0,0,3,050,18:00,22:30,002,002,030,03750,03615,03595,121,221,321,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,19,19,07,0,0,30,0,0,0,0,,,

D70 ,0,0,0,3,050,18:00,22:30,078,078,000,03750,03615,03595,121,221,321,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,21,21,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D65 ,0,0,0,3,050,15:00,20:15,092,092,075,03750,03615,03595,121,221,321,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,21,21,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D60 ,0,0,0,3,050,12:00,24:45,002,002,045,03850,03805,04005,120,220,320,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,20,20,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D55 ,0,0,0,3,050,12:00,25:15,002,002,030,03904,03880,04040,118,218,318,240,240,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,18,18,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

D50 ,0,0,0,3,050,12:00,25:00,001,001,000,04005,04095,04230,117,217,317,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,17,17,06,0,0,30,0,1,1,0,,,

D45A,0,0,0,3,150,10:00,18:30,063,063,030,04830,04845,04410,115,215,315,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,15,15,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

D45B,0,0,0,3,150,13:00,20:30,029,029,000,04050,04380,04300,119,219,319,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,19,19,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D40A,0,0,0,3,150,11:00,20:00,076,076,030,05415,05535,05180,113,213,313,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,13,13,04,0,0,30,0,1,1,0,,,

D40B,0,0,0,3,150,11:00,25:00,001,001,045,04050,04380,04300,119,219,319,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,19,19,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D35A,0,0,0,3,150,09:00,14:45,001,001,000,05655,05660,05625,110,210,310,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,08,08,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

D35B,0,0,0,3,150,12:00,22:00,002,002,015,04500,04695,04380,114,214,314,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,14,14,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

D21A,0,0,0,3,150,09:00,17:00,001,001,030,06180,06080,05880,109,209,309,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,08,08,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

D21B,0,0,0,3,150,11:00,20:00,002,002,015,04758,05070,04620,112,212,312,120,120,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,11,11,04,0,0,30,0,1,1,0,,,

D20A,0,0,0,3,150,10:00,22:30,001,001,000,05160,05160,04755,111,211,311,240,240,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,09,09,03,0,0,30,0,1,1,0,,,

D20B,0,0,0,3,150,13:00,23:00,003,003,000,04500,04695,04380,114,214,314,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,14,14,05,0,0,30,0,1,1,0,,,

D18A,0,0,0,3,050,12:00,17:45,003,003,000,05160,05160,04755,111,211,311,240,240,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,10,10,04,0,0,30,0,1,1,0,,,

D17N,0,0,0,3,050,10:00,22:00,002,002,075,03000,02940,03125,122,222,322,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,22,22,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

D16B,0,0,0,3,150,10:00,15:00,003,003,015,03000,02940,03125,122,222,322,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,20,20,10,0,0,30,0,1,1,0,,,

D14A,0,0,0,3,150,08:00,16:15,001,001,090,03750,03615,03595,121,221,321,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,21,21,07,0,0,30,0,1,1,0,,,

D14B,0,0,0,3,150,10:00,21:00,027,027,030,03000,02940,03125,122,222,322,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,22,22,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

D12A,0,0,0,3,150,09:00,25:00,002,002,105,03060,02880,03085,123,223,323,120,120,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,23,23,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

D12B,0,0,0,3,150,09:00,25:00,002,002,105,02700,02370,01900,124,224,324,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

D10A,0,0,0,3,150,08:00,18:00,065,065,045,02700,02370,01900,124,224,324,180,180,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,08,0,0,30,0,1,1,0,,,

DIR1,0,0,0,3,150,06:30,13:00,001,001,001,02700,02370,01900,124,224,324,060,060,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,24,24,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

DIR3,0,0,0,3,150,06:30,13:00,001,001,001,03000,02940,03125,122,222,322,060,060,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,22,22,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

DIR5,0,0,0,3,150,06:30,13:00,001,001,001,04830,04845,04410,115,215,315,060,060,060,2,2,1,1,1,1,0,0,0,15,15,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

DIR6,0,0,0,3,150,06:30,13:00,001,001,001,08100,07980,07710,104,204,304,060,060,060,1,1,1,1,1,1,0,0,0,04,04,09,0,0,00,0,0,0,0,,,

 

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Klasser OL, Stafett tre och fyra sträckor

*KLASSER

Klassbeteckning

! Manuell sorteringsordning

! !Antal vakanser

! ! ! Första nummerlapp i klassen

! ! ! ! Antal sträckor

! ! ! ! ! Max antal i klassen

; ! ! ! ! ! Min kilometertid för koll av rimlig löptid

; ! ! ! ! ! ! Max kilometertid för koll av rimlig löptid

! ! ! ! ! ! ! ! Starttid efter 0-tid

! ! ! ! ! ! ! ! ! Banlängder

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bankoder

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lottningsordning

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startplatser

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Målpl.

;A B C D E F G H J K L M o p

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

H21 ,0,0,001,4,150,05:30,10:00,000,10780,10720,10720,11000,01A,01B,01C,01D,1234,1234,1234,1234,1,1,1,1,0,0,0,0

H20 ,0,0,101,4,150,05:45,11:00,015,08760,08690,09320,10000,02A,02B,02C,02D,123 ,123 ,123 ,4 ,1,1,1,1,0,0,0,0

D21 ,0,0,081,4,150,06:00,11:00,015,06480,06480,06690,06690,03A,03B,03C,03D,12 ,12 ,34,34 ,1,1,1,1,0,0,0,0

D20 ,0,0,121,3,150,06:00,11:00,060,05400,05490,05390 ,04A,04B,04C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H55 ,0,0,071,3,150,07:00,12:00,030,04970,04910,04900 ,05A,05B,05C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H45 ,0,0,051,3,150,06:30,11:00,060,05900,05940,05870 ,06A,06B,06C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H35 ,0,0,031,3,150,06:00,11:00,030,09110,09050,09370 ,07A,07B,07C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H16 ,0,0,131,3,150,06:30,11:00,030,05290,05400,05320 ,08A,08B,08C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H14 ,0,0,156,3,150,06:30,11:00,045,03490,03640,03540 ,09A,09B,09C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

H12 ,0,0,181,3,150,06:30,11:00,060,02640,02610,02670 ,10A,10B,10C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

D45 ,0,0,099,3,150,06:30,11:00,045,04410,04420,04520 ,11A,11B,11C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

D35 ,0,0,090,3,150,06:30,11:00,015,05140,05280,05240 ,12A,12B,12C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

D16 ,0,0,146,3,150,06:30,11:00,045,04400,04460,04470 ,13A,13B,13C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

D14 ,0,0,171,3,150,06:30,11:00,060,03390,03420,03430 ,14A,14B,14C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

D12 ,0,0,191,3,150,06:30,11:00,045,02520,02520,02560 ,15A,15B,15C ,123,123,123 ,1,1,1 ,0,0,0

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Distrikt

*Distrikt

;Distriktsnummer

; Namn

; !

;A,B

; !

00,Press mm,

01,Blekinge,

02,Bohuslän/Dal,

03,Dalarna,

04,Gotland,

05,Gästrikland,

06,Göteborg,

07,Halland,

08,Hälsingland,

09,Jämtland/Härjedalen,

10,Medelpad,

11,Norrbotten,

12,Örebro Län,

13,Skåne,

14,Småland,

15,Stockholm,

16,Södermanland,

17,Uppland,

18,Värmland,

19,Västerbotten,

20,Västergötland,

21,Västmanland,

22,Ångermanland,

23,Östergötland,

24,,

25,OL-distrikt Sverige,

26,Rankingansvariga,RA

27,,

28,,

29,,

30,Norge,NOR

;Komplett fil finns i medföljande textfiler

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Klubbar OL

*Klubbar

;Klubbnamn

; KlubbNr enl SOFT

; ! Distriktsnummer

; ! ! Adr.Nr Inbjudan

; ! ! ! Adr.Nr Startlista

; ! ! ! ! Antal best startlist.

; ! ! ! ! ! Adr.Nr Result-lista

; ! ! ! ! ! ! Nation

; ! ! ! ! ! ! ! Inbetalt kr

; ! ! ! ! ! ! ! ! Logi,kost mm

A B C D E F G H J K

; ! ! ! ! ! ! ! ! !

Alvesta SOK,xxxxx-x,14,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

0,,,

1,,,

2,,,

3,,,

När filen skapas ser klubbdata ut enl ovan. Adresser,adressNr och avgifter inmatas

manuellt enligt anmälan.

; Distrikt nr 8

; ! Inbjudan till adress 0

; ! ! Startlista till adress 1

; ! ! ! Antal startlistor=1

; ! ! ! ! Resultat till adress 1

; ! ! ! ! ! Sverige

; ! ! ! ! ! ! Inbetalat 240 kr

; ! ! ! ! ! ! ! Logi 100 kr

; ! ! ! ! ! ! ! !

Alfta-Ösa OK,XXXXX-X,08,0,1,01,1,SWE,240.00,100.00

0 Kansliet,Vickerstigen 10,822 00 Alfta,0271-11919

1 LENNART ALFREDSSON,SUNNANÅKER 2084,822 00 ALFTA,

2 LENNART ALFREDSSON,,,0271-11131

3 ,,,

; Adress 0 = Klubbens officiella adress

; Adress 1-3 Plats för 3 andra adresser

;Några exempel på klubb-data

Alstermo IF,,14,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

Nilsson,Linnégatan 2,360 75 Alstermo,

1,,,

2,,,

3,,,

Andrarums IF,,13,0,1,01,1,SWE,0.00,0.00

,Box 47,270 44 Brösarp,

Bengt Holmstedt,Gullvivevägen 19,270 44 Brösarp,

2,,,

3,,,

Angelniemen Ankkuri SF,,50,0,0,01,0,FIN,0.00,0.00

,Turuntie 19,SF-242 40 Salo 24 F,

1,,,

2,,,

3,,,

Arboga OK,,21,0,2,01,2,SWE,0.00,0.00

,Box 122,732 22 Arboga,

Pettersson Lars-Olov,Storgatan 55E,732 46 Arboga,0589-12529

Kjell Öhrström,Valthornsg 6,732 32 Arboga,0589-14101

3,,,

Eskilstuna OK,,16,0,0,01,0,SWE,0.00,0.00

Hammer_ Eric,Skogvaktarv 48,633 49 Eskilstuna,016-11892

Kjell Andersson,V_rv_gen 23C,633 54 Eskilstuna,016-136411

2,,,

3,,,

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Namn OL,Inmatning av anmälningar

*NAMN

;Klubbnamn

; Klassbeteckning (Får ej avvika från Data i klassfilen)

; ! Namn

; ! ! Bricknummer GruppNr Se förklaring nedan. ! ! ! ! GruppNr (Ej obligatoriskt)

; ! ! ! ! Rankingnummer

; ! ! ! ! !

;A B C D E F

; ! ! ! ! !

ALFTA-ÖSA OK,H21E,JOAKIM GUSTAVSSON,!123456,#/1,175

ALFTA-ÖSA OK,H21AL1,MATHS ÖSTBERG,493

ALFTA-ÖSA OK,H20E,PETER JUNEVIK,1059

ALFTA-ÖSA OK,H18E,JOHAN ALFREDSSON,742

ALFTA-ÖSA OK,H18,MAGNUS SVEDBERG,1324

ALFTA-ÖSA OK,D21E,ÅSA KINDLUND,49

ALFTA-ÖSA OK,H60A,MARTIN ÖSTBERG

ALFTA-ÖSA OK,H35A,ERIK BROMAN

ALFTA-ÖSA OK,D60,GRETA ÖSTBERG

ALFTA-ÖSA OK,H21AL1,ERIK KINDLUNDH

ALMBY IK,D21E,EVA JOHANSSON,47,

ALMBY IK,D21E,KARIN RABE,12,

ALMBY IK,H40B,HANS NORDIN

ALMBY IK,H35A,KALLE WEGERFELT

ALMBY IK,H17N,JONAS FRIDSÉN

ALMBY IK,H16B,FREDRIK NORDIN

ALMBY IK,D21E,KARIN SCHAGERSTRÖM,24

(Förklaring)

#/gruppnr.

I de yngre klasserna är det tillåtet att starta tillsammans i grupper på 2 eller

flera. Du kan här ange ett gruppnummer för de som skall starta på samma tid,så

att de erhåller varsitt startkort. De kan då gå i mål som individuella tävlande.

Grupperna numreras med löpande nummer inom klassen. Ex #/1, #/2 etc

!bricknummer.

Användes för att registrera t ex sportident-brickornas nummer för resp löpare

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Namn OL,Exportfil för Stafett/Budkavle

*NAMN

;Klubbnamn

; Klassbeteckning enligt "KLASSER"

; ! LagNummer

; ! ! Namn för resp sträcka

; ! ! ! Starttid för resp sträcka

; ! ! ! ! Måltid för resp sträcka

; ! ! ! ! ! BanNr för resp sträcka

ALMBY IK,H21,1,Nmn1,..Namn(N),St.t1,..St.t(N),Målt1,..Målt(N),Ban1..Bana(N)

ALMBY IK,H21,2

ALMBY IK,H21,3

ALMBY IK,H35,1

ALMBY IK,H35,2

ALMBY IK,H35,3

ALMBY IK,H55

ALMBY IK,D21,1

ALMBY IK,D21,2

ALMBY IK,D21,3

ALMBY IK,D35

ALMBY IK,D20

ALMBY IK,H12

ALMBY IK,H14,1

ALMBY IK,H14,2

ALMBY IK,H16

ALMBY IK,D14

ALMBY IK,D12

GARPHYTTANS IF,H21

GARPHYTTANS IF,H35

HAGABY GOIF,H21,1

HAGABY GOIF,H21,2

HAGABY GOIF,H21,3

HAGABY GOIF,H21,4

HAGABY GOIF,H21,5

HAGABY GOIF,H21,6

HAGABY GOIF,H21,7

HAGABY GOIF,H21,8

HAGABY GOIF,H35,1

HAGABY GOIF,H35,2

HAGABY GOIF,H45,1

HAGABY GOIF,H45,2

HAGABY GOIF,D21,1

HAGABY GOIF,D21,2

HAGABY GOIF,D21,3

HAGABY GOIF,D21,4

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Kontrollpunkter OL

; Hällefors OK Kortdistans

*Kontroller

;RutaA1=Kodsiffra för kontrollen

; RutaA="Tom" för ordningssiffra

; ! RutaB=Kodsiffra

; ! ! RutaC=Spec för flera föremål

; ! ! ! RutaD=Föremål

; ! ! ! ! RutaE=Precisering

; ! ! ! ! ! RutaF=Storlek

; ! ! ! ! ! ! RutaG=Placering

; ! ! ! ! ! ! ! RutaH=Radio,Vätska mm

; ! ! ! ! ! ! !

;A1 A B C D E F G H

; ! ! ! ! ! ! !

031, ,31,CN,DStig,EFÖRGRENING, , ,

032, ,32,,DSÄNKA,,,GNDELEN

033, ,33,,Dmellstena,,1.0_1.2

034, ,34,,Dsten,,0.5/1.5,GÖsid

035, ,35,,Dsänka,,,Guppei

036, ,36,,Dhöjd,Eflack,,GÖfoten

037, ,37,,DSTEN,,1.0,GÖSID

038, ,38,,Dhöjd,,,GÖfoten

039, ,39,,Dsänka,,,Guppei

040,,40,,Dsänka

041,,41,,Dhöjd,,,Guppepå

042,,42,,DSANKMstor,,,GSkanten

043,,43,,Dsänka

044,,44,CSV,DSTEN,,1.2,GNSID

045,,45,,DSÄNKA,Eflack

046,,46,,Dsten,,1.2,GNsid

047,,47,,Dgropstor

048,,48,,Dsten,,1.3,GÖsid

049,,49,,Dbrantp,,1.8,Gvidfoten

050,,50,,Dpunkthöjd,,,GÖfoten

051,,51,,Dsänka,Eflack

052,,52,Cmellersta,Dbrantejp,,3.0,Gvidfoten

053,,53,,Dsten,,1.7/2.3,GSsid

054,,54,CN,DSänka,,,Guppei

055,,55,,DpunktHÖJD,,,GSFOTEN

056,,56,,Dsänka

057,,57,,Dhöjd,,,GSfoten

058,,58,,Dhöjd,,,GSfoten

059,,59,CV,Dsänka

060,,60,,Dsten,,1.0,GSsid

061,,61,CNV,DSTEN,,0.6/1.0,GSsid

062,,62,,Dpunkthöjd,,,GVFOTEN

063,,63,,Dnäsa,,,GNVfoten

064,,64,CSÖ,Dbrantp,,2.3,Gvidfoten

065,,65,,Dsänka

466,,466,,Ddikedålig,,,GNÖslut

067,,67,,Dsankmstor,,,GÖdelen

468,,468,,Dhöjd,,,GSfoten

069,,69,,DSTIG,Eförgrening

070,,70,,Dkolbotten,Ebevuxen

071,,71,,Dnäsa,,,Guppepå

072,,72,,Dsänka

073,,73,,Dsten,,0.6/1.6,GSsid

074,,74,,DSTIG,EFÖRGRENIN

075,,75,,Dbrantejp,,2.5,Gvidfoten

076,,76,CV,Dsänka,,,Guppei

077,,77,,Dstig,,,Gkrök

078,,78,,DSTEN,,0.6/1.2,GÖSID

079,,79,,Dsten,,0.6/1.0,GSsid

080,,80,,Dsänka

081,,81,,Dmellphöjd

082,,82,,Dsänka,Eflack

083,,83,,Dväg,Ekorsning,Dstig

084,,84,,Dstig,Ekorsning,Dsankmsmal

085,,85,,Dsten,,1.2,GSsid

486,,486,,Dväg,Ekorsning,Dstig

087,,87,,Dhöjd,,,GVfoten

088,,88,CÖ,Dväg,Eförgrening,Dstig

489,,489,,Dstig

090,,90,,DSänka

091,,91,,Dsänka

092,,92,Cmellersta,Dsänka

093,,93,,Dmur,,,GSslut

094,,94,,Dsänka,,,Guppei

095,,95,,DSTIG,Ekorsning

096,,96,,Dmellstena,,1.6_1.7

097,,97,CV,Dstig,Eförgrening

498,,498,,Dnäsa,,,GSfoten

499,,499,,Dhöjd,,,GSdelen

100,,100,,Dbro,,,Guppepå,HRADIO

M,ASNITS,_SNITS,_SNITS,_SNITS,150,_SNITS,_SNITS,HSNITS,0,0

S1,Astart,,,Dstig,Eförgrening

S2,Astart,,,Dstig,,,GNslut

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Banor OL

; Hällefors OK Kortdistans

*Banor

101,4870,0,S,088,084,078,071,065,056,053,039,035,033,031,048,100,M

102,4570,0,S,083,081,073,064,057,052,038,034,032,047,100,M

103,4080,0,S,087,085,079,071,063,061,054,040,037,046,100,M

104,4110,0,S,083,081,073,063,057,052,038,036,047,100,M

105,3840,0,S,088,082,073,064,061,053,040,037,048,100,M

106,3390,0,S,083,082,071,062,057,052,041,043,046,100,M

107,3390,0,S,082,071,062,056,054,041,043,048,100,M

108,3280,0,S,087,073,065,061,052,041,043,050,100,M

109,3230,0,S,486,468,466,059,042,044,046,100,M

110,2780,0,S,080,072,067,058,051,045,049,100,M

111,2720,0,S,091,080,468,058,055,051,100,M

112,2670,0,S,092,489,078,060,051,047,100,M

113,2990,0,S,092,083,065,069,071,073,062,056,053,048,100,M

114,2400,0,S,092,085,081,065,061,054,047,100,M

115,2340,0,S,092,088,064,062,057,052,048,100,M

116,2300,0,S,092,091,083,062,056,048,100,M

117,2090,0,S,092,091,088,053,048,100,M

118,3690,0,S,092,091,081,064,069,070,096,097,061,055,048,100,M

119,3050,0,S,092,091,088,064,069,071,073,060,055,048,100,M

120,2830,0,S,093,489,077,073,096,054,100,M

 

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Banordning OL,Stafett

;Exempel för tävling med fyra sträckor i H21A och tre sträckor i H21B, D21

;Normal lottningsordning för full spridning anges i klassdata.

;Nedan angivna klasser behandlas enligt nedanstående specifikation.

;Banordning för vissa klasser

; Banordnfil för H21A.

#H21A

1234

4321

; Banordnfil för D21 och H21B.

#D21 H21B

123

231

312

#

; OBS! Inga tomma rader.

; Evalds Sport-Data

; Konfigureringsfil,Rutbeskrivningar OL

*Rutb24

DKOLBOTTEN,Kolbotten,49

255,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ,4 ,8 ,16

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,12 ,48,192 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128

32 ,32 ,64 ,64,128,135,184,192,184,135,128 ,64 ,64 ,32 ,32 ,16

0 ,0 ,7 ,24,224 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,224 ,28 ,3 ,0 ,0 ,0

128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128

8 ,4 ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

0 ,0 ,0 ,0,192 ,48 ,12 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7,120,128 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3

255 ,0 ,0 ,0 ,0,255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,14,112,128

255 ,0 ,0 ,0 ,0,192 ,60 ,3 ,0 ,1 ,14,112,128 ,0 ,0 ,0

28 ,224 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,128,112 ,15 ,0

0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,224

0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,128,120 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

28 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

0 ,128,112 ,14 ,1 ,0 ,0 ,3 ,60,192 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,128,112,216 ,22 ,17 ,16 ,16 ,16 ,16

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0,128 ,64 ,32 ,16

255 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16

8 ,8 ,4 ,4 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,4 ,4 ,8 ,8 ,16

0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

16 ,16 ,16 ,17,214 ,56 ,96,128 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

32 ,64,128 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Ovanstående rutbeskrivningar är exempel på hur data är uppbyggt. Visade data styr

skrivaren så att den bildar en grafisk bild. Nya bilder kan konstrueras manuellt

men är tidsödande. Hur detta går till faller utanför programmets manual.

 

Beskrivning steg för steg hur Du börjar med en ny tävling. Beskrivningen gäller orientering,Ind. tävling

Inmatningarna sker med text-filer, som importeras till programregistret.

1. Skapa ett nytt underbibliotek till C:\OL ex C:\OL\TestData från Windows

2. Starta programmet OLREDAW.

3. DATABIBLIOTEK anges (Se ovan)

4. Skapa tomma datafiler på Databiblioteket genom att välja

TÄVLING,FILVÅRD,SKAPANYA

Det är nu dags att redigera textfilerna som senare skall importeras.

5. BAS

Börja med den medföljande filen BAS.*. Använd en texteditor som du är

van med. En lämplig texteditor medföljer DOS-prgrammet. EDIT.exe Ändra nu

innehållet i filen men se till att inga kommatecken eller rader försvinner.

6. KLASSER

Gör nu likadant med, KLASSER.*

7. KLUBBAR

Denna fil skall innehålla Klubbar och adresser till tävlingen. SOFT upp-

daterar sitt register varje år. Det därför lämpligt att skaffa detta från SOFT

eller hämta det från SOFT:s hemsida på Internet http://www.orientering.se.

Kopiera SOFT-disketten till ett bibliotek där du önskar de textfiler som skapas

vid upppackning av SOFT-registret. Starta upppackningen genom att ange namnet på

EXE-filen.

Starta nu TÄVLING,SOFTS DISTRIKTSKIVA,KONVERTERA till FIL.. Ange filnamnet

SOFT.txt och konverteringen startar och skapar en klubbfil. Namnet väljes till KLUBBAR.txt

8. DISTRIKT

Distrikts-filen måste finnas med för senare urvalsfunktioner. Denna fil inne-

håller endast en upp räkning av distriktens nummer och namn, men främmande na-

tioner har tilldelats ett "distriktsnummer" som används på liknande sätt.

Filen finns med programmet och heter Distr.txt

9. NAMN

Skall innehålla uppgifter om de deltagande löparna. Skapas under inmatningen

av anmälningarna. Filen existerar ej från början och anmälningseditorn förut-

sätter att filen finns. Du måste alltså först skapa filen med den vanliga

Text-editorn. Börja första raden med följande text, *NAMN Spara den und

er namnet NAMN.*. Om flera hjälps åt kan man med fördel skriva varsin fil som

till sist sammanförs till en sammanlagd fil. Man kan då nämna filererna till ex

NAMN1.txt NAMN2.txt och den sammanlagda filen till önskat namn till ex NAMN.txt

10. KLASSER

Klassfilen är omfattande och innehåller många uppgifter som bestämmer oliks funktioner.

som är viktiga för programmets funktion. Det är därför lämpligt att utgå från

någon av de medföljande filerna, KLASSER.???. Ändra sedan innhållet till det

önskade.Se till att inga komman raderas eller läggs till.

Klassfilen kan kompletteras i omgångar. Innan lottning sker skall alla uppgif-

ter om vakanser, max antal ,första start i klassen,startmellanrum vara klara.

Innan utskrifter göres skall övriga uppgifter skrivas in.

11. IMPORT

När alla textfiler är klara skall de importeras till programmets format. Välj

Rubrikmeny, Tävling, Importera. Gå till biblioteket för textfilerna. Dubbel-

klicka på önskad fil så att filens namn står i högra fönstret. Du kan klicka

över flera filer och importera dem på samma gång. Skrivaren skall vara påslagen

eftersom information om importen skrivs ut på den.

12. Kontrollera

Kontrollera informationen på utskriften och åtgärda de fel som rapporteras. Det

kan t ex hända att klassen eller klubben ej finns med. Kontroll göres visser-

ligen under under inmatningen med inmatningseditorn, men man kan ju ha plockat

bort något av misstag under hanteringen.

13. Checklista

Skriv nu ut en kontrollista. Kontrollera denna lista mot anmälningarna för att

hitta ev. fel på klasser ,rankingnummer ,klubbar ,felstavningar. När rättar du

de hittade felen i textfilen (Ej i programformat) Gör nu en ny Import, men OBS

att du först måste radera bef deltagare. Annars kommer de ändrade namnen att

adderas till de gamla och du får en dubbel upplaga av deltagare.

14. Om någon klass har för stort deltagarantal väljes klassdela. Klassen delas då

i två ung lika stora grupper med skarven mellan två klubbar.

Klassbetckningar för de nya klasserna måste finnas definierade i klassregist-

ret.

15. Rankinglistor samt Reservlistor skall nu skrives ut. OBS att när Eligallring

har utförts är ej längre möjligt att återskapa de ursprungliga filerna. Tag

för vana att här kopiera hela tävlingens datafiler till ett reservbibliotek,

som användes i händelse av felaktig hantering.Var aktsam om dessa utskrifter.

16. Elitgallra

Vid för många deltagare i Elitklasserna gallras angivet antal ut och resten

flyttas till motsvarande Långklass.

17. Lottning

Under rubriken Tävling finns alternativet Lottning. Välj Klubbanlottning och

starta lottningen.

18. Säkerhetskopia

Under Tävling väljer Du Exportera. Klicka på Deltagare vanliga, Ange en fil

med samma namn som importfilen (NAMN.???) men ange ändelsen .EXP

19. Nu kan du skriva ut en startlista. Kontrollera noga så att inga uppenbara

fel som beror på felaktiga angivelser. Rättade felaktigheter här betyder

att startkort och resultatremsor blir rätt utskrivna.

Övriga funktioner i programmet torde framgå av menyerna samt alla medlevererade exempel. Öva och prova ut de olika inställningarna i god tid före tävlingen.

Lycka till!

Supplement för Skidor

Konfigureringsfil för Skidtävling med skidlottning

*Bas

;Arrangör

; Första tävlingsdag och datum

; ! Anm.avgifter Elit,Ungdom,Övriga

; ! ! Koefficient för efteranmäln.

; ! ! ! Avgift för startlista

; ! ! ! ! Kartskala

; ! ! ! ! ! Märkestabell

; ! ! ! ! ! ! Växel,Sort

; ! ! ! ! ! ! ! Växel

; ! ! ! ! ! ! ! !

;A B C D E F G H J

; ! ! ! ! ! ! ! !

Evalds Sport-Data,Torsdag 1994-02-15,75,25,50,*1.5,0,0,00,PÅ,FÖRST

;Tävlingens namn

; Min km-tid i sek,Defaultvärde

; ! Max km-tid i sek,Defaultvärde

; ! ! Tävlingstyp

; ! ! ! Antal etapper

; ! ! ! ! Noll-tid=Start av klocka

; ! ! ! ! ! Defaultvärde,,vakanser

; ! ! ! ! ! ! Defaultvärde,Ant.samt. start.

; ! ! ! ! ! ! ! DistriktsNr för arrangör

; ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! !

; ! ! ! ! ! ! ! !

;K L M N O P Q R S

; ! ! ! ! ! ! ! !

Provtävling skidor,300,720,Skidor,1,10:00,2,1,12

,,,

,,,

,,,

,,,

;

*KLASSER

;Klassbeteckning

; Manuell sorteringsordning för klasserna

; !Antal vakanser som adderas vid lottning

; !! Ev första nummerlapp i klassen

; !! ! Antal etapper

; !! ! ! Maximerat i klassen

; !! ! ! ! Min kilometertid för varning

; !! ! ! ! ! Max kilometertid för varning

; !! ! ! ! ! ! Första start efter nolltid

; !! ! ! ! ! ! ! Banlängd i meter

; !! ! ! ! ! ! ! ! Bankod

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! Startmellanrum

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Antal start.på samma tid

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Startplats

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Målplats

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fålla Nr

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

;A BC D E F G H J K L M N O P Q

; !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

H21A ,,0,000,1,150,003:15,006:00,00,15000,1,030,1,1,1,1

H21B ,,5,000,1,150,003:40,008:00,00,10000,2,030,1,1,1,1

D21A ,,0,000,1,150,003:25,009:30,00,05000,3,030,1,1,1,1

D21B ,,0,000,1,150,003:50,010:00,00,05000,1,030,1,1,1,1

Första start i samtliga klasser sättes = 00.Sätt samma startmellanrum i alla klasser.

Sätt en startande på samma starttid.

Välj Skidlottning. Lottningen innebär att en löpande starttid med konstant start-mellanrum sättes genom hela registret. Deltagarna inom klassen lottas slump-vis.Starttiden kan då lätt beräknas med en speakerklocka med utgångspunkt av datanumret (Nummerlappen)

Vid skidlottningen sättes första starttid i klassen automatiskt.

Om du önskar spridning på löpare från samma klubb kan du nu göra en klubbanlottning.

Om du i stället vill manuellt välja första start för varje klass, lottar du med klubbanlottning sedan du ändrat dessa värden i klassfilen. Löpare från samma klubb fördelas då över hela klassen.

Om du vill tilldela starttider med seedade grupper,måste grupptillhörighet specifieras vid inmatning medelst ett gruppnummer, som kan bestå av numeriska eller andra tecken. Tecknen skall föregås av nummertecknet (#). Vid inmatning skall detta gruppnummer stå efter ev rankingnummer. Se exempel nedan på de namnlösa raderna.Vid import av Namn-filen kommer värdet automatiskt att sättas till #LL. Vid addering av vakanta platser som specifieras i BAS-filen eller Klass-filen sätts värdena till #AA om efteranmälda skall starta FÖRST.

Du kan nu fördela deltagare i olika grupper genom att sätta olika tecken,efter vilka sortering sker vid lottningen.

Välj nu Grupplottning. Inom varje grupp med samma kod kommer nu en slumplottning att ske.

Exempel på Namn-fil för Import

*Namn

ARBOGA OK,H21B,STEFAN BERGKVIST

ARBOGA OK,H21A,MATS LÖFDAHL,0908

ARBOGA OK,H21B,STEFAN SAHLIN

ARBOGA OK,D21A,TITTI PETTERSSON

ARBOGA OK,H21A,ARNE HÄGG

Avesta OK,H21A,Ola Jernström,539

Avesta OK,H21A,Hans Älvegren,579

DOMNARVETS GOIF,D21A,ANNE RANTAKOKKO,0132

DOMNARVETS GOIF,H21A,THOMAS ERIKSSON

FELLINGSBRO GOIF,H21A,TOMAS KARLSSON

FELLINGSBRO GOIF,H21A,JAN-ÅKE KARLSSON

FILIPSTADS OK,H21B,PER ANDERSSON

FK FINN LJUNGBY,D21A,AGNETA HALLBERG

Gagnefs OK,H21A,Mats Holman

Gagnefs OK,H21A,Niklas Jonsson

Gagnefs OK,H21A,Anders Ström

Grue IL Norge,H21A,Erik Borg

GRYCKSBO IF,H21A,KENNETH ANDERSSON,0431

GRYCKSBO IF,H21A,LARS ÅKERMAN,0472

GRYCKSBO IF,D21B,A-C STEINHOLTZ

GUSTAVSBERGS IF,H21A,RONNIE DAHLGREN,1049

GUSTAVSBERGS IF,D21A,CARIN ROSÉN,0201

GÄVLE OK,H21A,SÖREN CALLEBERG,0678

Ovanstående namn erhåller automatiskt gruppkoden #LL

Följande rader skrivs in manuellt. Grupperna #55 samt #KK kommer att placeras före ovanstående vid Importering av Namn, och grupperna #NN samt #RR placeras efter.

____________________,H21A,____________________,#55

____________________,H21A,____________________,#55

____________________,H21A,____________________,#55

____________________,H21A,____________________,#KK

____________________,H21A,____________________,#KK

____________________,H21A,____________________,#KK

____________________,D21A,____________________,#55

____________________,D21A,____________________,#55

____________________,D21A,____________________,#55

____________________,D21A,____________________,#KK

____________________,D21A,____________________,#KK

____________________,D21A,____________________,#KK

____________________,D21B,____________________,#55

____________________,D21B,____________________,#55

____________________,D21B,____________________,#55

____________________,D21B,____________________,#KK

____________________,D21B,____________________,#KK

____________________,D21B,____________________,#KK

____________________,H21A,____________________,#NN

____________________,H21A,____________________,#NN

____________________,H21A,____________________,#NN

____________________,H21A,____________________,#RR

____________________,H21A,____________________,#RR

____________________,H21A,____________________,#RR

____________________,D21A,____________________,#NN

____________________,D21A,____________________,#NN

____________________,D21A,____________________,#NN

____________________,D21A,____________________,#RR

____________________,D21A,____________________,#RR

____________________,D21A,____________________,#RR

____________________,D21B,____________________,#NN

____________________,D21B,____________________,#NN

____________________,D21B,____________________,#NN

____________________,D21B,____________________,#RR

____________________,D21B,____________________,#RR

____________________,D21B,____________________,#RR